Raasotsav - 2009

Paramkeshav Baug, Ghatkopar, Mumbai